Συμμετοχικές Επενδύσεις

Η Parnasse Α.Ε. μέσω του OpenCircle παρέχει τόσο τα εργαλεία ορθής δόμησης και παρουσίασης επιχειρηματικών σχεδίων όσο και τα μέσα προβολής των, προς επενδυτές διεθνώς. Για όλη τη διαδικασία προσφοράς και τοποθέτησης κινητών αξιών η Parnasse Α.Ε. λειτουργεί ως εντολολήπτης μιας εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών η οποία παρέχει το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων μας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Parnasse Α.Ε. και το OpenCircle είναι:

 1. Ενας ιστότοπος όπου συναντώνται δυναμικοί και καινοτόμοι επιχειρηματίες με οραματιστές επενδυτές
 2. Ένας χρηματο-οικονομικός σύμβουλος για εταιρείες που θέλουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους μέσω συμμετοχικών επενδύσεων
 3. Η καρδιά ενός οικο-συστήματος για την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
 4. Ο εμπνευστής και διοργανωτής εκδηλώσεων όπου επενδυτές κι επιχειρηματίες μπορούν να συνεργαστούν και να αναπτύξουν συνέργειες

Οι Parnasse S.A. κι OpenCircle δεν είναι:

 1. Μια πλατφόρμα συναλλαγών
 2. Ένα ταμείο, μια επενδυτική τράπεζα ή ένας διαχειριστής κεφαλαίων
 3. Ενας μηχανισμός μαζικής συμμετοχής σε συναλλαγές χρηματιστηριακού τύπου.

Σας καλούμε σε μια συναρπαστική κοινότητα, Join the circle!


Σύμβουλος Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.)

Η PARNASSE A.E., χρησιμοποιεί την εμπειρία των στελεχών της καθώς και το εκτεταμένο δίκτυο επενδυτών της σε Ελλάδα κι εξωτερικό, ώστε να υποστηρίζει εταιρείες που επιθυμούν την ένταξη τους στην ΕΝ. Α. και προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 1. Το σχεδιασμό της διαδικασίας εισαγωγής ή της έκδοσης ομολόγου
 2. Την ορθή και με βάση τα διεθνή πρότυπα δόμηση του επιχειρηματικού και του χρηματο-οικονομικού σχεδίου
 3. Την επιμέλεια της Έκθεσης Αποτίμησης και τον Οικονομικό Έλεγχο, από ανεξάρτητη εταιρεία
 4. Την επιμέλεια της Έκθεσης του Νομικού Ελέγχου και την αναγκαία νομική υποστήριξη
 5. Τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου
 6. Την κατάθεση των σχετικών εγγράφων και την παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης από τις αρμόδιες Χρηματιστηριακές Αρχές
 7. Την παρουσίαση με σκοπό την άντληση των κεφαλαίων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας