Το Όραμα της PARNASSE

Η εδραίωση της PARNASSE ως η κορυφαία εταιρεία υποστήριξης της Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, σε εταιρική οργάνωση και χρηματοδότηση, τόσο μέσω του ιστοτόπου OpenCircle, όπου επιχειρηματίες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια μέσω Συμμετοχικών Επενδύσεων όσο και της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Η Αποστολή της PARNASSE

Καθοδηγούμενοι από τις αρχές και τις αξίες μας – αξιοπιστία, συνέπεια, πειθαρχία – θα παίρνουμε συνεχώς τις κρίσιμες πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την επίτευξη του οράματός μας. Με τον τρόπο αυτό, θα αναζητούμε την επιχειρηματική αριστεία σε κάθε επενδυτική ευκαιρία, για το κοινό όφελος των εταιρειών και των επενδυτών των. Για αυτό το λόγο αναζητούμε εταιρείες που πληρούν αντικειμενικά κριτήρια ποιότητας κι επενδυτές που χρηματοδοτούν μακροπρόθεσμες εταιρικές στρατηγικές. Όλες μας οι διαδικασίες, οι δράσεις κι οι αντίστοιχες των συνεργατών μας, θα πρέπει να συνάδουν με τις βασικές μας αρχές κι αξίες.